בר עליוןדלג על בר עליון

התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל)

בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים) הוראת שעה, התשע"ח-2018, מפורטות בטבלה להלן הודעות בדבר החלטות ועדות השלושה של עיריית נשר,

להתקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ, לשירותי ניהול ופיקוח במסגרת מכרזים אשר פורסמו על ידה ואשר לגביהם ניתן אישור שר הפנים.

מועד אחרון לפניות לוועדה : עד 7 ימים מיום הפרסום.

 

צחי שומרוני

מנכ"ל העירייה

 

 תאריך

 נושא המכרז

 מס' מכרז

 החלטת ועדת השלושה

13/08/2019

מתן שירותי היסעים לאוכלוסיות עם מוגבלויות

הס'/9/2019

 קובץ החלטה נגיש

 

קובץ החלטה חתום

 

 

  

   

 

                           לפרוט נוסף לעניין זה יש ללחוץ כאן