בר עליוןדלג על בר עליון

התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל)

בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים) הוראת שעה, התשע"ח-2018, מפורטות בטבלה להלן הודעות בדבר החלטות ועדות השלושה של עיריית נשר,

להתקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ, לשירותי ניהול ופיקוח במסגרת מכרזים אשר פורסמו על ידה ואשר לגביהם ניתן אישור שר הפנים.

מועד אחרון לפניות לוועדה : עד 7 ימים מיום הפרסום.

 

צחי שומרוני

מנכ"ל העירייה

 

 תאריך

 נושא המכרז

 מס' מכרז

 החלטת ועדת השלושה

 

 

 

 

 

                           לפרוט נוסף לעניין זה יש ללחוץ כאן