בר עליוןדלג על בר עליון

תקנון דף האינסטגרם של עיריית נשר

תקנון דף האינסטגרם של עיריית נשר

הקדמה:

תקנון זה בא להסדיר את התנאים החלים על הגולשים בעת השימוש בדף האינסטגרם של עיריית נשר ומגדיר את היחסים בין עיריית נשר לבין הגולשים בעמוד האינסטגרם.

נודה על קריאת מסמך זה לצורך הבנה והכרה של התנאים לשימוש בדף האינסטגרם הרשמי של עיריית נשר.

הצפייה בדף האינסטגרם או השתתפות או שימוש בתכנים המופעים בו מבטאת ומהווה הסכמה מצד הגולש/ת לתקנון זה והתחייבות לפעול על פיו; והם יחולו על כל פעולה שביצע/ה גולש/ת או תתבצע/ה בדף האינסטגרם או בקשר אליו או לתכנים המופיעים בו, הודעות או תגובות שיועלו על ידי גולש/ת או על ידי משתתפים אחרים לדף.

אם אינך מסכימ/ה לתקנון, כולו או חלקו, הנך מתבקש/ת שלא לצפות בדף האינסטגרם, או להשתתף בו ולא לעשות כל שימוש שבתכנים המופעים בו.

עיריית נשר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או למחוק מעת לעת את הוראות התקנון, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים חדשים אלו יחייבו את הגולש/ת מרגע פרסומם בדף האינסטגרם.

א. בתקנון זה:

"דף אינסטגרם "- דף האינסטגרם הרשמי של עיריית נשר

"משתתפ/ת"- כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, המשתתפים בדף האינסטגרם על ידי אמצעי טכנולוגי כלשהו (מחשב, מכשיר טלפון וכד')

"תוכן"- הודעה, תגובה, מידע, קבצים, קישורים וכל תוכן אחר המועלה לפורום על ידי משתתף/ת

ב. עיריית נשר מאשרת לכל גולש/ת בעל/ת דף פעיל באינסטגרם על שמו/ה לאחר שבחר/ה לעצמו/ה שם משתמש, להשתתף בדף לכתוב הודעות שיופיעו בו, לעיין בהודעות ובתמונות של משתתפים אחרים ולהגיב להן וזאת בכפוף להוראות תקנון זה.

ג. אם הנך מתחת לגיל 18, השימוש בדף האינסטגרם כפוף לאישור הוריך או האפוטרופוס החוקי שלך ולפיקוחם. כאשר את/ה עושה שימוש בדף האינסטגרם את/ה בעצם מצהיר/ה בפנינו שקיבלת רשות מהם לאחר שהם קראו בעיון את הוראות תקנון זה ואישרו כי הם מפקחים על כל פעילותך בדף האינסטגרם.

ולהלן התקנון:

1. דף האינסטגרם של עיריית נשר מנוהל ע"י לשכת דובר עיריית נשר. הדובר הוא הקובע הבלעדי לגבי בחירת התכנים בדף, עיצובם והצגתם, משך תקופת הצגתם וכל עניין אחר הקשור בניהול הדף.

2. מטרת דף זה הנה לספק לתושבי העיר נשר מידע עדכני על הנעשה בעיר, בתחומי העשייה השונים שבאחריות עיריית נשר, לרבות אירועי תרבות, ספורט ופנאי ובכל תחום אחר שהעירייה מוצאת לנכון לפרסמו.

3. אין בהפעלת דף האינסטגרם משום התחייבות לשירות סדיר וללא הפסקות.

4. המידע בדף זה הינו מידע כללי בלבד, ואינו תחליף למידע רשמי ומפורט המסופק ישירות ע"י אגפי העירייה השונים ו/או הוראות הדין.


5. אין לפרסם בדף זה תוכן פוגעני או אלים, תוכן העלול להוות לשון הרע או הוצאת דיבה כלפי אדם/גוף/מוסד ותוכן הפוגע בצנעת הפרט.

6. אין לפרסם בדף האינסטגרם מידע או פרטים או קישורים לאתרים אחרים, לרבות מידע בעל אופי בוטה, אלים, מיני, טורדני, מעליב, עוין, מזיק, מאיים, גס, גזעני, העלול לפגוע ברגשות הציבור, ו/או מידע למטרות פרסום ו/או מסחר ו/או קידום מכירות וכיו"ב, וכן תכנים המהווים הפרה של זכויות יוצרים או הפרה אחרת של הדין הישראלי. במקרים כאמור, הנהלת הדף תהיה רשאית על פי שיקול דעתה להסיר את התכנים מן הסוג הנ"ל.

7. אנא שימרו על תרבות השיח בעמוד, ובדיונים עם גולשים אחרים. כמו כן, אין "להציף" את הדף בתגובות/הודעות זהות.

8. עיריית נשר אינה בעלת התכנים שיתקבלו מגולשים, אך בהעלאת תוכן לדף - מביע הגולש את הסכמתו להעמיד את התוכן לשימוש בזמן ובמדיה של העירייה ללא תמורה.

9. גולש שיעלה תוכן לדף האינסטגרם מצהיר בכך שהוא בעל הזכויות בתוכן, והוא יהיה אחראי הבלעדי בגין הפרת זכויות קניין או הפרת זכות כלשהי, לרבות בנזיקין, על פי תוכן זה.

10. הנהלת הדף, אינה אחראית לשמירת פרטיותך והיא שומרת לעצמה את הזכות לחשוף בפורום עצמו או בפני כל רשות מוסמכת, ערכאה שיפוטית או צד ג' כלשהו, פרטים אודותיך הידועים לה בכל מקרה בו:

• עשית שימוש בדף האינסטגרם באופן שיש בו כדי לעבור על הוראות כל דין, בין במשלוח תוכן, בין בשימוש בתוכן המופיע בדף האינסטגרם ובין כל דרך אחרת.
• פרטיך או התכנים בהם עשית שימוש קשורים להליכים משפטיים או שגילויים נדרש מכוח צו שיפוטי, פסק דין, צו מינהלי או דרישות כל רשות מוסמכת או לשם הגנת אינטרסים של הנהלת הדף.
• הדבר נדרש על מנת לאכוף את יישום תנאי התקנון או לשם הגנה על חיי אדם, שלמות גופו או כבודו.

11. כל גולש יהיה אחראי לתוכן שהועלה על ידו, לרבות קישורים. העלאת קישורים לדף אינה מעידה על הסכמת העירייה לתוכנם, אמינותם, עדכניותם, חוקיותם או תקינותם.

12. אין להעלות פניות בנושאים אישיים ולפרסם פרטים אישיים כגון טלפון, מס' זהות וכו'. אנא שימרו על פרטיותכם ועל פרטיותם של אחרים.

13. עיריית נשר שומרת לעצמה את הזכות למחוק תגובות ופוסטים ולחסום משתמשים מדף האינסטגרם במקרים של הצפת תגובות, כתיבת תוכן אסור כאמור לעיל וכן תוכן פרסומי, תוכן שנכתב ע"י משתמש לא מזוהה וכל תוכן אחר שתמצא לנכון עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

14. מחיקת תגובה ע"י העירייה תחשב כהתרעה לפני חסימה. הודעה בדבר מחיקת התגובה תשלח לגולשים אשר פרטיהם מזוהים. משתמש שימשיך להפר את כללי התקנון גם אחרי שתגובתו נמחקה, עלול להיחסם.

15. למען הסר ספק, במקרים בהם ההפרה הנה בוטה, לדעת העירייה, עלול הגולש להיחסם מיידית.

16. משתמש שנחסם יוכל לפנות ללשכת הדובר בדוא"ל eyal@nesher.muni.il ולבקש הסרת חסימתו בכפוף להתחייבות להתנהג בהתאם לתקנון בעתיד.

17. יובהר כי הוראות תקנון זה אינן באות לגרוע מהוראות מדיניות הגלישה המוכתבת על ידי אינסטגרם. יובהר כי הפרת מדיניות הגלישה המוכתבת על ידי האינסטגרם עלולה לגרור פעולת מחיקה או חסימה עצמאית מצד האינסטגרם, מבלי שהדבר יהיה בשליטת מנהל הדף.

18. כל גולש בדף האינסטגרם מצהיר בזאת שהוא מכיר את המערכת, קרא את תנאי ההשתתפות בה וקיבל על עצמו את תקנון אינסטגרם.

19. עיריית נשר לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם עקב פרסום תכנים שלא כדין בידי גולשים. גולש שיפרסם תוכן אסור כמפורט לעיל יפצה את עיריית נשר על כל נזק שייגרם לה עקב פרסום זה.

20. כל פונה לדף האינסטגרם נותן את הסכמתו בעצם פנייתו להמשך הטיפול בעניין שהעלה מחוץ למסגרת השירות הניתן בעמוד האינסטגרם, בכל מסגרת עירונית אחרת על פי שיקול דעת עורכי ההדף.

21. התקנון מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד.

22. עיריית נשר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון עפ"י שיקול דעתה.