ועדות העירייה

ועדות העירייה ממליצות למועצת העיר על אופן הטיפול בתחומים שונים. ההחלטות שמתקבלות בוועדות מועלות לדיון במועצת העיר, שמחליטה האם וכיצד ליישמן.

 

הוועדות הפועלות בעיריית נשר:

ועדות מקצועיות:

- הנחות בארנונה

- רכש ובלאי

- השקעות

- תמיכות

- הקצאות

 

ועדות חובה:

- הנהלה

- כספים

- מכרזים

- ביטחון

- בטיחות בדרכים

- מל"ח (משק לשעת חירום)

- פס"ח

- חינוך

- תרבות

- ביקורת

- איכות הסביבה

 

ועדות רשות:

- שמות

- מלגות

- רישוי עסקים