תאריך  נושא המכרז מס׳ מכרז מסמכים
24.5.22 קול קורא להשכרת מתחם "תחנה 4.5" מבנה בית המסילאים הממוקם ברחוב המסילה   קול קורא
11.5.22 מכרז פומבי להשכרת חנות במבנה ברחוב התאנה בעיר נשר 03/22 חוברת המכרז

אישור ביטוחים

נוסח ערבות ביצוע 

חוזה שכירות בלתי מוגנת 
 
07.03.22 מכרז לקבלת הצעות לשירותי ייעוץ משפטי חיצוני קבוע עבור "נשרים" החברה הכלכלית לנשר בע"מ 02/22

חוברת המכרז 

נספח ביטוחי 

10.02.22 מכרז 01/2022 לבחירת רואה חשבון למתן שירותי הנה"ח שירותי שכר וראיית חשבון עבור "נשרים"  01/22

אישור ביטוחים

חוברת המכרז

תשובות לשאלות הבהרה

8.11.21 אספקה, התקנה, תחזוקה ותפעול של מתקני שילוט ומתן זכות
פרסום על מתקנים בעיר נשר
08/21

הזמנה להשתתפות במכרז

תשובות לשאלות הבהרה 

  הזמנה להשתתפות במכרז 07/2021 להשכרת חנות בחזית מבנה האצטדיון העירוני נשר 07/21 הזמנה להשתתפות במכרז