1
נוהל הקצאת חניה שמורה לרכב נכה
2
הבקשה

1. כללי :
על פי חוק חניה לנכים תיקון מס' 7 ופקודת התעבורה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 ותקנות התעבורה סעיף 70ב2,
מעניקים לרשויות המקומיות סמכות בלעדית להציב תמרורים, ובכלל לסמן מקומות חניה לרכב של נכה ליד בניין ציבורי, 
ליד ביתו או בכל מקום שימצא לנכון. סימון מקום חניה המיועד לנכים ייעשה באמצעות תמרור מספר ג-43 שיוצב
במקום בולט וסימון מקום החנייה על הכביש. 

2.מטרה 

נוהל זה נועד להסדיר את הקריטריונים ותנאי הזכאות להקצאת חניה שמורה לרכב נכה בשטח ציבורי.

על המבקש/ת להציג מסמכים המעידים על כך שאחוזי הנכות שנקבעו לו נובעים ממוגבלות בניידות ולא מנכות כללית 

3.תנאי הזכאות 

נכה זכאי/ת לקבל חניה שמורה לרכבו ליד מקום עבודתו/ה אם נתקיימו בו כל אלה:

א. בעל תו נכה מסוג ג-43 (עגלת נכים) בלבד.

ב. אין ברשותו/ה מקום חניה ליד מקום עבודתו/ה המתאים לצרכיו/ה כנכה.

ג. מילא את טופס הבקשה בצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים 

_______________________________________________________________________________________
* הקצאת חניית נכה ליד הבית מותנית בכך שלמבקש/ת יש אחוזי נכות גבוהים יותר מאשר אלה הנדרשים לאישור תו נכה לרכב על ידי משרד התחבורה.
על המבקש/ת להציג מסמכים המעידים שאחוזי הנכות שנקבעו נובעים ממוגבלות בניידות ולא מנכות כללית.

 

4.נוהל הגשת הבקשה:

נכה המבקש הקצאה של חניה שמורה לרכבו עליו להמציא למחלקת הנדסה העירונית את כל המסמכים והאישורים הבאים:

 1. טופס בקשה מתאים בליווי תצהיר.
 2. צילום תו נכה מאושר ע"י משרד התחבורה.
 3. צילום אישור רפואי של רופא מוסמך עפ"י החוק המעיד על דרגת נכותו של הנכה וסעיפי הליקוי.
 4. צילום רישיון רכב ע"ש הנכה.
 5. צילום רישיון נהיגה.
 6. צילום תעודת זהות וספח כתובת או חוזה שכירות.
 7. למבקש חניה שמורה ליד מקום עבודה- אישור ממקום עבודתו (מנכ"ל או רו"ח) בציון ימים ושעות העבודה.
 8. למקרה של רכב שאינו בבעלות הנכה- תצהירים של הנכה ובעל הרכב מבית- המשפט או מעו"ד לפיהם בעל הרכב הרשום מעמיד את רכבו לצורך שימושו האישי של הנכה.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל מקום חניה, אם תיווכח כי הנכה אינו זכאי למקום חניה מכל סיבה שהיא,
לרבות אם הנכה אינו מתגורר בפועל בכתובת עליה דיווח בתצהיר.

לתשומת ליבך:
הצבת התמרור וסימן המשבצת אינם מקנים לך זכויות קניין כלשהן על מקום החנייה שהוקצה לחניה עבור רכבך, העירייה רשאית לשנות מיקומו ו/או לבטלו, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

על כל שינוי שיחול בפרטי הבקשה להקצאת מקום חניה הבלעדי לנכה, יש להודיע מידית למחלקת הנדסה בעירייה.

 

כבסיס לדיון באישור המסמכים יש לצרף מסמכים רפואיים  מתאימים המעידים על מוגבלות בניידות:

 • אנשים, שגילם פחות מ-65  שברשותם מסמך הכולל פירוט סעיפי הליקויים מוועדה רפואית של הביטוח הלאומי, של משרד הבריאות או של משרד הביטחון מתבקשים לשלוח מסמך זה.
 • אנשים, שגילם מעל 65, ואין ברשותם מסמך מסוג זה מתבקשים לצרף את המסמכים הבאים:
  1. סיכום מידע רפואי מרופא המשפחה כולל פירוט טיפול תרופתי.
  2. אישור רפואי מרופא מומחה בתחום הליקוי הרפואי (אורתופד, כירורג כלי דם, נוירולוג וכו') שבו פירוט הליקוי  הרפואי  תוך התייחסות מפורשת למידת המוגבלות בניידות הנובעת מליקוי זה. 

 

 

 

 

לכבוד, עיריית נשר מחלקת הנדסה

הצהרה

הריני מצהיר/ה בזאת כי הנני עובד/ת בכתובת הנ"ל ואין במקום עבודתי מקום חניה מסודר עבורי.
המקום הנ"ל משמש אותי בלבד ולא את בני משפחתי.

הנהני מתיחיב/ת להודיע לכם על כל שינוי בשימוש במקום שיוקצה לי (החלפת רכב, שינוי מקום בעודה ,שינוי במצב בריאותי וכ"ו)

במידה ולא אזדקק יותר למקום החניה אני או בני משפחתי מתחייבים להודיע על כך לאלתר.

Browser not supported