כתב הצהרה והתחייבות להורים גרושים/ פרודים/ רווקים/ ידועים בציבור וכו'

 
הילד/ה
שם התלמיד/המס ת.זשם בית הספר הנוכחי וכיתה/ שם גן נוכחישם בית הספר וכיתה המבוקשים/ גן מבוקש
 

 

הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי : (נא לבחור ולמלא את המתאים, ניתן יותר מתשובה אחת): (חובה) שדה חובה

 

 

 
 
 
 

הצהרה:

4. הנני מצהיר/ה כי המידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זה נכון. ידוע לנו כי אם יימצא שהנמסר אינו אמת –
רשאית העירייה לבטל את המבוקש.
5. הנני מתחייב/ת להודיע למחלקת החינוך על כל שינוי במידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זה

 

Browser not supported