עו"ד אורי גרינברגר
 עו"ד אורי גרינברגר
יועץ משפטי
048299227

חזון המחלקה

העירייה הינה גוף ציבורי אשר מוסמכת לפעול רק במסגרת הסמכויות המוקנות לה בחוק, בהתאם לדרכי הפעולה שהתווה לה המחוקק ותוך שמירה על עקרונות של מנהל ציבורי תקין, וביניהם - שוויון, תום לב, העדר ניגוד ענייניים, פעולה משיקולים עניינים בלבד, שקיפות ועוד.

תפקיד הלשכה המשפטית להבטיח כי העירייה תפעל בהתאם לחוקים ולתקנות החלים עליה ובהתאם לכללי המנהל התקין. כמו כן אמונה הלשכה המשפטית על אכיפת חוקים מסוימים בעלי גוון מוניציפאלי בתחומי העיר נשר.

הלשכה המשפטית מעניקה ייעוץ משפטי למועצת העירייה ולוועדותיה, לראש העיר ולסגניו, לחברי מועצת העירייה ולעובדי העירייה, בכל עניין הדרוש למילוי תפקידי העירייה. במסגרת פעילות זו מעניקה הלשכה המשפטית חוות דעת משפטיות שמטרתן להבטיח פעילות תקינה וחוקית של העירייה בכל תחומי פעילותה, משתתפת בישיבות המועצה, משתתפת ככל הנדרש בישיבות של וועדות העירייה והפורומים השונים שלה, מנסחת את חוקי העזר של העירייה, עורכת את נהלי העירייה ונותנת הנחיות לגבי יישום סמכויותיה של העירייה, כך שהדבר יעשה בהתאם להוראות החוק וכללי המנהל התקין כפי שעוצבו בחוק ובפסיקת בתי המשפט השונים.

בראש הלשכה המשפטית עומד היועץ המשפטי לעירייה שהוא גם מנהל המחלקה המשפטית ומשמש גם כתובע עירוני.

תחומי אחריות המחלקה

התווית ההליכים החוקיים לעבודת מועצת העיר והנהלת העיר וביצוע מעקב אחר הפעילות.

היועץ המשפטי משתתף בישיבות מועצת העיר, ישיבות הנהלת העיר, ובועדות העירוניות השונות.

מתן יעוץ משפי בנושאי חקיקה הכולל הטמעת הוראות הדין החלות על הרשות המקומית, עריכת עדכוני פסיקה רלבנטיים, טיפול בחקיקת חוקי העזר לעירייה ובעדכונם.

יעוץ שוטף לבעלי התפקידים בעירייה במהלך העבודה השוטפת, בכל תחומי פעילות העירייה.

תביעות בבתי משפט

היועץ המשפטי מייצג את העירייה בערכאות משפטיות ומטפל בתביעות של העירייה וכנגדה בתחומים השונים: בתחום המנהלי - טיפול בעתירות המוגשות לבית המשפט לעניינים מנהליים בנושאי מכרזים, ארנונה. בתחום האזרחי - טיפול בתביעות בבתי המשפט השונים, מיסוי עירוני- תביעות בנושאי ארנונה, מכרזים וחוזים, דיני עבודה, תביעות פינוי מנכסי העירייה ועוד.

התחום הפלילי

נדבך נוסף וחשוב בייצוג העירייה הינו בתחום הפלילי-מקומי, בנושאי עבירות על חוק רישוי עסקים, ערעורי חניה וחוקי עזר נוספים המסדירים את איכות החיים בעיר.

בכל הנוגע לתביעה העירונית פועל היועץ המשפטי על-פי יפויי כוח מטעם היועץ המשפטי לממשלה כשהוא משמש כנציגו וכפוף לו.

תחום נכסי העירייה

סגנית היועץ המשפטי, עו"ד מעין פולק, אחראית על תחום נכסי העירייה ובמסגרת זו, היא אחראית על כל הטיפול במלאי הזכויות הקנייניות העירוניות: השגתן, רישומן, פיקוח על ניצולן הנכון והיעיל, מימושן ומכירתן.

הפעילות הנ"ל כוללת שלושה נושאי טיפול עיקריים: קרקעות - השגת המקרקעין, הפקעות, מתן מידע לציבור אודות החלקים שהופקעו, תשלום פיצויי הפקעה, מתן אישורים לצרכי מס; טיפול בנושאי פרויקטים על קרקע עירונית, חילופי קרקע, פינוי פולשים, שיווק ומכירה. התקשרויות חוזיות - השכרת מבנים שבבעלות העירייה ושכירות מבנים לצרכי העירייה. הקצאות - טיפול בהקצאת קרקעות ומבנים בהתאם לנוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית, התקשרות עם הגופים להם אושרה ההקצאה, מידע נוסף באשר לנוהל הקצאות, קריטריונים שנקבעו ע"י מועצת העיר ופרסום בדבר בקשות להקצאות מקרקעין ומבנים ניתן למצוא באתר העירייה.

חוזים

טיפול במסגרת החוזית בהתקשרויות של גורמי העירייה השונים, לרבות הסדרת דרכי ההתקשרות, עריכת מכרזים ומעקב אחר ביצועם ותוקפם.

הממונה על חופש המידע

הממונה על יישום חוק חופש המידע, הנו למעשה חוליית הקשר בין האזרח מבקש מידע, לבין הרשות הציבורית ותפקידו ליישם חוק זה במסגרת הרשות.

חוק חופש המידע נכנס לתוקף ב 29 במאי 1998. תכליתו של החוק להוות מכשיר לגילוי מידע המצוי בידי רשויות השלטון אשר על פי טבעו מוחזק בידיהן בנאמנות לטובת הציבור. מתן מידע לציבור נועד לקדם את ערכי הדמוקרטיה, לאפשר לאזרח ליטול חלק פעיל בשיח הציבורי ולשפר את פעולת הממשל.

נקודת המוצא של החוק היא, כי בכפוף לאינטרסים מוגנים המפורטים בחוק, זכאי האזרח לקבל כל מידע המצוי בידי הרשות, מבלי לנמק מהו הצורך בקבלת המידע. המדובר במידע כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין הרשות חייבת לעבד אותו לצרכיו של מבקש המידע.

שעות פעילות וקבלת קהל

בימים א-'-ה' בין השעות 8:00-16:00 - רצוי בתיאום מראש בטל 048299227

בעלי תפקידים

היועץ המשפטי והתובע העירוני עו"ד אורי גרינברגר

סגנית היועץ המשפטי, תובעת עירונית והממונה על נכסי העירייה עו"ד מעין פולק

מזכרית הלשכה המשפטית והממונה על חופש המידע גב' קארין בר לוי

טפסים שימושיים