האחריות להגשת הבקשה להתאמות הנגשה היא של ההורה על גבי טופס הבקשה המצורף (נספח מס' 1.) ההורה/אפוטרופוס יגיש את הבקשה, בצירוף המסמכים הנדרשים המעידים על המוגבלות ועל הצרכים הנובעים ממנה, ככל שאלו נוגעים לתפקוד הילד/ה במוסד החינוכי, לרשות המקומית בה לומד התלמיד.
למידע נוסף בנושא – לחץ כאן

את הטפסים ניתן להגיש:
במחלקת החינוך בעירייה לידי גב' סימה דדון
או באמצעות:
פקס: 04-8299211
מיילsima@nesher.muni.il

טלפון לשאלות ובירורים: 04-8299256