חוק חופש המידע נחקק בשנת 1998 וקובע כי כל אזרח ישראלי או תושב יש את הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות החוק.

לחוק לחצו כאן 

הגשת בקשה לקבלת מידע

בקשה לקבלת מידע תוגש בכתב לממונה על חופש המידע, או למי שהוסמך לכך על ידו.
המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין היא חייבת לערוך אותו לפי בקשתו של מבקש המידע.
הרשות רשאית לדחות בקשה לקבלת מידע ולעיתים אף מנועה לעשות כן, בהתאם למקרים המפורטים בחוק.

ממונה על חוק חופש המידע

הממונה על חופש המידע בעיריית נשר, קארין בר לוי -מזכירת היועץ המשפטי.
טלפון: 
04-8299227
פקס: 04-8299230

אגרות

כמפורט בתקנות חופש המידע (אגרות) תשנ"ט-1999 

  • אגרת בקשת מידע – 20 ש"ח. 

  • אגרת טיפול במידע – 30 ש"ח החל מהשעה הרביעית. 

  • אגרת הפקת מידע –  20 אג' עבור כל דף צילום ו 2.5 ₪ לתקליטור.

  • סכום הבסיס לקבלת התחייבות עומד על 150 ₪.

  • בנסיבות המפורטת בתקנות, במקרים מסוימים, יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה אם מדובר במידע אישי, עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות, לצורך מחקר אקדמי או אדם בעל זכאות לקבלת קיצבה.

  • בנסיבות המפורטת בתקנות, יתכן כי המבקש יחויב באגרת טיפול או בהמצאת ערבות להבטחת תשלום הסכום במלואו.

לא תיקבע אגרה בעד מידע אשר יש להעמידו לרשות הציבור, אולם ניתן לגבות תשלום עבור העתקת המידע. תשלום האגרות יתבצע במזומן בקופת העירייה.


קישור לטופס בקשה מקוון לקבלת מידע - לחצו כאן.
להורדת טופס בקשה לקבלת מידע - לחצו כאן.