גלעד השג
 גלעד השג
מבקר העירייה

תפקיד הביקורת

הביקורת מסייעת למועצת העיר להשיג את יעדיה באופן יעיל חסכוני תוך שמירה על החוק וטוהר המידות. הביקורת ברשות מקומית הינה מקצוע, הכולל פעילות מעין שיפוטית של בדיקה והערכה עצמאית ואובייקטיבית, המבקרת תהליכים ופעולות בארגון, לרבות תהליכי בקרה וניהול סיכונים, לשם השגת מטרות הארגון, ולשם שמירה על האינטרס הציבורי על-פי דין.

על פי סעיף 170 לפקודת העיריות תפקידי המבקר הם

תיקון מס' 11

ס"ח תשל"א מס' 634 מיום 5.8.1971 עמ' 168 (ה"ח 945)

הוספת סעיף 170א

מיום 10.11.1978

תיקון מס' 24

ס"ח תשל"ט מס' 914 מיום 10.11.1978 עמ' 8 (ה"ח 1369)

החלפת סעיף קטן 170א(א)

הנוסח הקודם:

(א) ואלה תפקידי המבקר:

(1) לבקר את פעולות עובדי העיריה ואת ניהול חשבונית העיריה;

(2) לבדוק אם אופן החזקת הכספים בעיריה, שמירת הרכוש והחזקתו מניח את הדעת;

(3) לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעיריה מבטיחים קיום הוראות החוק, טוהר המידות, יעילות וחסכון.

(1)   לבדוק אם פעולות העיריה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965, נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון;

(2)   לבדוק את פעולות עובדי העיריה;

(3)   לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעיריה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון;

(4)   לבקר את הנהלת חשבונות העיריה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העיריה ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.

הבקורת לפי סעיף קטן (א) תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העיריה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העיריה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם; למי שעומד לבקורת לפי סעיף קטן זה ייקרא להלן "גוף עירוני מבוקר".

תחומי אחריות המחלקה

  • ביצוע ביקורת תקופתית על פעולותיהן של כל מחלקות העירייה, בעלי התפקידים, נבחרי הציבור וגופי הסמך כולל המועצה הדתית
  • ממונה על תלונות הציבור – טיפול בתלונות על פי הגדרתן בחוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), תשס"ח-2008
  • מבקר ועדה לתכנון ובניה מורדות הכרמל

שעות פעילות וקבלת קהל

מקבל קהל בימים ראשון -חמישי
בתיאום מראש באמצעות מייל ghesseg@nesher.muni.il או בטלפון 04-8299248.

ניתן להשאיר הודעה גם במרכזיה בטלפון 8299206

בעלי תפקידים

גלעד הישג – מבקר העירייה, ממונה על תלונות הציבור, מבקר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, מורדות הכרמל

קישורים שימושיים

דוחות מבקר העירייה

הפניה להוראות החוק – "ממונה על תלונות הציבור" כדי לוודא שהתלונה עומדת בהגדרת החוק