תכנית הרצף מפתחת ומפעילה מודל יישובי לשיפור תפוקות חינוכיות והישגים לימודיים באמצעות הפעלת תשומות על פלטפורמת הרצף. זאת תוך ניצול הממשקים במעברים בין שלבי החינוך מגן הילדים לביה"ס היסודי, חטיבת הביניים, והחטיבה העליונה.
 

רציונל ועקרונות:

בעשורים האחרונים מתחזקת המגמה להעברת מרכז הכובד בתחום הצבת היעדים החינוכיים והערכת התפוקות, לבתי הספר ומערכות החינוך היישוביות.
בבסיס מגמה זאת, אשר באה לידי ביטוי במודלים כמו ביה"ס האוטונומי וביה"ס בניהול עצמי, מצויה ההנחה כי עידוד ושכלול מנגנוני הערכה עצמיים בבתי הספר ובמערכת החינוך היישובית עשויים להניב שיפור באיכות ביה"ס ולהעצים את תפוקותיו.

המודל בישוב נשר מושתת במידה רבה של העקרונות הנ"ל, אך מדגיש את הנושאים הבאים:

 1. המטרות, היעדים והפעילויות למימושם, מוצבים בליבת מדיניות החינוך היישובית, ומערכת החינוך שלה: שיפור הישגים לימודיים, ותוצרים חינוכיים.

 2. פלטפורמת העבודה הינה כל מער' החינוך היישובית: מהגן ועד ביה"ס התיכון.

 3. ניתן משקל רב למעברים ולמשמעויות כבדות המשקל של הממשקים בין שלבי החינוך במעברים אלה.

 4. בהצבת היעדים וקביעת הפעילות להשגתם מיוחס משקל רב ל"מכוונות" של שלב החינוך הנמוך אל הגבוה יותר - במשמעות של רף תפוקות ותוצרים.

 5. העלאת כל מוסדות החינוך על הפלטפורמה המשותפת של המודל, לא תיפגום באוטונומיה, בסמכות ובאחריות של כל מוסד חינוכי ע"פ המוגדר והמקובל.

 6. המודל, שהינו רב ממדי, רב תחומי ומורכב מאוד מבחינת התהליך, פותח ומבוצע בישוב נשר, הודות לאקלים החינוכי החיובי מאוד בישוב, הסינכרוניזציה הטובה מאוד בין מוסדות חינוך, גופים עירוניים, והפיקוח במשרד החינוך, והיחסים הבין אישיים החמים בין נושאי התפקיד, והמושתתים על אמון, והערכה מקצועית ואישית.
   

תחומי פעילות:

הפעולות למימוש היעדים, תועלו בשלב ראשון למספר תחומים כדלהלן:

 1. בגני הילדים: כשירות אורינות, מתמטיקה ופעילות להקלת המעבר לבית הספר, בעיקר בתחום הרגשי.

 2. בבתי הספר: כשירות אורינות, מתמטיקה, אנגלית, מחשבים וחינוך חברתי.
   

שיטה ושלבים:

 1. גיבוש המודל: רציונל, מטרות ויעדים - ברמת מפקחים, מנהלים יוזמים, והמחלקה לחינוך.

 2. הצגת המודל ודיון בו - רמת מפקחים ומנהלי מוסדות חינוך וקבלת מחויבות לקחת בו חלק תורם.

 3. הקמת צוותים משולבים: מנהלים, ורכזי מקצוע, מנהלים ומחנכי כתות א' וגננות, להגדרת פלטפורמות משותפות לעבודה, יעדים, ופעילות.

 4. פעילות לישום המלצות הצוותים המשולבים: השתלמויות למורים ופיתוח מיומנויות, פיתוח אמצעי הערכה והפעלתם, מיפוי תשומות עירוניות ובחינה מתמדת של סדרי עדיפויות במישור תשומות תפוקות ותוצרים, ובמבחני עלות/תועלת.
   

הפעילות כיום:

כיום, לאחר כמה שנות פעילות, יוצבה פלטפורמה יישובית כאפיק מרכזי ובר השפעה לשיפור מער' החינוך היישובית, הן בממד התפוקות והתוצרים, והן בממד התהליך והסינכרוניזציה בין כל השותפים לעשייה החינוכית.

ועדות מקצועיות מגבשות המלצות פדגוגיות וחומרי הוראה בתחומים הבאים:

 • אורינות-שפה

 • מתמטיקה

 • אנגלית

 • מדע וטכנולוגיה 

 • חינוך חברתי וערכי

 • תקשוב 

בנוסף מתקיימת פעילות מוסדות ההקשר והפעילות המשותפת בין גני החובה לבתי הספר.
כל המשתתפים מביעים הנאה וסיפוק מהתהליך, והוא מזמן פלטפורמה לקידום כל נושא רלוונטי למערכת החינוך היישובית.