המחלקה לחינוך והעומד בראשה אחראית ליישום מדיניות הנהלת העיר בתחום החינוךמסייעת בעיצובה ואחראית עלההפעלה השוטפת של מוסדות החינוךגני הילדיםבתי הספר היסודייםחטיבות הבינייםביה"ס המקיף ומערך התמיכהההיקפי של מערכת זו.

להלן הנושאים העיקריים הנגזרים מאחריות זו:

1. סיוע בתכנון תכנית אב יישובית בתחום החינוך ביחס למוסדות חדשיםפריסת אזורי רישוםגיבוש כיווני התפתחות יחודייםלבתי הספרוהצבת יעדים למערכת החינוך העל יסודית בטווחים משתנים.

2. הצטיידות והפעלת המערך המנהליהסעותשמירהמזכירותשרתים וסייעותועבודה מול מחלקות שונות בישוב כגון:מהנדס העירתחזוקהתברואה ועוד.

3. אחריות ברמת תכנון וביצוע של תקציב מערכת החינוךקביעת חלוקת התקציב בין מוסדות החינוך על פי צרכים ובחינהשוטפת של סדרי עדיפויות.

4. השתתפות במאמץ גיוס משאבים ואחריות על הפעלה שוטפת של תקציבי הצטיידות וחלק מתוכניות הפיתוח.

5. קיום קשרי עבודה תקינים מול מערכות חיצוניות ופיתוחםגורמים ברמת המחוזגורמי פיקוח במשרד החינוךעמיתיםלתפקידצה"לפר"חמוסדות להשכלה גבוהה, ארגוני התנדבות ועוד.

6. הפעלת שירותי תמיכהשירות פסיכולוגימרכז למידהביקור סדיר ופרויקטים במסגרת הרווחה החינוכיתמרכזי תגבורלימודיחוגים לנוער שוחר דעתחוגים למחונניםועוד.

7. יזום והשתתפות פעילה בצוותי חשיבה משולבים ברמה היישובית ומחוצה לובנושאים של מדיניות חינוכיתנוערתרבות,פנאיוכד'.

הובלת תהליכים יישוביים משולבים לשיפור תפוקות הוראה והישגי תלמידיםבאמצעות תכנית הרצף.