1
פתיחה
2
פרטי מגיש הבקשה
3
פרטי הנכס
4
נספחים
5
חתימה ואישור

הוראות למילוי הטופס !

בקשה לפטור נכס ריק ניתן להגיש רק אם הנכס היה ריק מכל אדם וחפץ בתקופה רצופה של 30 ימים לפחות.
הפטור מוגבל לתקופה מרבית של עד 6 חודשים באופן חד פעמי בכל תקופת הבעלות.
יש לצרף לבקשה (במקום המסומן כצרף קבצים) ,העתקי חשבונות חשמל לתקופה המבוקשת, שים לב, בינתיים על מנת להימנע מצעדי אכיפה, עליך להסדיר את תשלומי הארנונה בגין יתרת התקופה!

לידיעתך !

  • נכס ריק מכל אדם וחפץ וללא שימוש מזכה את בעליו/המחזיק , בהנחה של 100% לתקופה של עד 6 חודשים.
  • התקופה המפורטת לעיל הינה מצטברת גם אם הנכס יהיה ריק בתקופות לא רצופות ובתנאי שלא שונתה הבעלות בנכס.
  • לא יינתן פטור לתקופה הפחותה מ- 30 ימים רצופים שבהם עמד הנכס ריק וללא שימוש .

תנאי הזכאות !

  • הבקשה תוגש מיום פינוי הנכס ולא יאוחר מ- 3 חודשים מהמועד שבו הפך הנכס להיות ריק ולא בשימוש ובתנאי שבעת הבקשה לא אוכלס הנכס.
  • מבקש הפטור יודיע על שימוש מחדש בנכס לפחות 7 ימים בטרם הנכס אוכלס.
  • מבקש הפטור חייב לאפשר לפקח מטעם העירייה לבצע בדיקה בנכס לאימות הבקשה . הפטור מותנה בביצוע בדיקות בנכס של פקח עירייה וצילום הנכס שאינו בשימוש .
  • פקח עיריית נשר יצור קשר בימים הקרובים לתאום סיור בנכס .

שיעור ההנחה !

  • 100% משטח הדירה עד לתקופה של 6 חודשים .

פרטי מגיש הבקשה: 

יש למלא את ת"ז של בעל הנכס או את ח.פ של החברה

 

יש להכניס ספרות בלבד ללא מקף

כתובת מגורי המגיש (כתובת למשלוח דואר):

אם מדובר בבית פרטי נא להקיש 999

 

פרטי הנכס:

אם מדובר בבית פרטי נא להקיש 999

לא ניתן לבקש תקופה שמעבר ל-3 חודשים רטרו מיום הגשת טופס זה

 

 

הצהרה * שדה חובה

אנא סמן

Browser not supported