1
הגשת בקשה

בקשה לרישיון להצגת שלט

לפי חוק עזר לנשר(שמירת הסדר והניקיון) תשנ"א – 1991

לכבוד: המחלקה לקידום רישוי ושילוט עסקים
עיריית נשר
הריני מבקש רישיון להצגת שלט/ים לפי הפרוט דלהלן .

 

פרטי המבקש

 

 

אם המבקש הוא תאגיד

 

 

 

פרטי העסק:

 

פרטי השלט (סמן בהתאם)

 

שלט 1

שלט דו צדדי (חובה) שדה חובה

תאורה (חובה) שדה חובה

 

 

שלט 2

שלט דו צדדי

תאורה

 

שלט 3

שלט דו צדדי

תאורה

הארת מבנה או אתר

 

 

*הרישיון שינתן תקף לשנה קלנדרית – מינואר עד 31 לדצמבר. הרישיון תקף לאחר תשלום אגרת השילוט.

Browser not supported