1
הגשת בקשה

בקשה לרישיון עסק

לפי חוק רישוי עסקים תשכ"ח – 1968

אני החתום מטה מבקש בזה רישיון לעסק ומוסר את הפרטים הבאים על המפעל/העסק.

 

 

 

 

האם חלו שינויים בעסק מאז מתן הרישיון

פרטים אלו נחוצים רק במקרים של בקשה לחידוש רישיון

 

השינויים שחלו:

ניתן לסמן יותר מתשובה אחת

 

מהות העסק (חובה) שדה חובה

האם העסק הוא חברה בע"מ? (חובה) שדה חובה

הריני מצהיר בזה כי הפרטים הרשומים למיל הינם נכונים ואין בהם העלמת עובדה כל שהיא.

Browser not supported