1
נוהל בקשה למתן היתר חפירה ו/או ביצוע עבודות בשטחים ציבוריים
2
הבקשה

 מטרת ההוראה:
1. מטרת ההורה הינה להגדיר את דרישות עיריית נשר לפני מתן אישור לביצוע פעילות חפירה/קידוח בקרקע על מנת:

  • להבטיח שהקבלן המבצע יכיר את המידע הרלוונטי ביחס לתשתיות באזור העבודה המתוכננת 
  • על הקרקע באזור העבודה יסומנו נתוני התשתיות ע"י הקבלן ומנהל מחלקת הבינוי ותשתיות באגף ההנדסה ובכך יובטח ביצוע העבודה ללא נזקים לתשתיות.

הגדרות:

קבלן- אדם או גוף משפטי המקבל על עצמו את ביצוע העבודה בהתאם לחוזה ונספחיו לרבות נציגיו של הקבלן כמוגדר בגוף החוזה ואו כל מי שיבוא תחתיו בדרך חוקית ובהסכמה בכתב של התאגיד 

מפקח- אדם שנתמנה על ידי עיריית נשר לצוקך פיקוח על אופן ביצוע העבודות .

כללי

1. קבלן המעוניין לבצע עבודות חפירה או קידוח יעביר בקשה ובה יפרט את פרטי החברה המבקשת, מהות העבודה שבכוונתו לבצע, מיקום ומועד מבוקש. 

2. מזכירת מחלקת ההנדסה תציין על גבי הבקשה את תאריך קבלתה ותעביר לידי מהנדס העיר לצורך בדיקתה

3. מהנדס העיר יגדיר את סדרי העדיפויות תוך התייחסות למידע הקיים אודות עבודות תשתית עתדיות באזור המבוקש, עוד בטרם בדיקת הבקשה, כחלק מהתכנון ההנדסי. 

4. מהנדס העיר יבחן את הבקשה בבאמצעות שימוש במפות הקיימות בהן יש סימון של קווי המים והביוב ותשתיות אחרות

5. לאחר שייווכח כי אין פגיעה בתשתיות התת קרקעיות יהא ראשי מהנדס העיר לתת היתר חפירה לקבלנים ולמבצעים את העבודות ברחוב ובשטח הציבורי בתחום שיפוט הרשות.

6.חל איסור מוחלט להתחיל בביצוע עבודות ללא קבלת היתר חתום ע"י מהנדס העיר או גורם מוסמך מטעמו. מתן ההיתר כולל אחריות המבצע להחזרת המצב לקדמותו וניקוי השטח בתום העבודות.

7. אישור העירייה מתייחס לשטח הציבורי בלבד ומסתמך על תוכניות שהוגשו על ידי המבקש

8. ככל שלצורך ביצוע העבודה יש להיכס לשטחים פרטיים, באחריות המבקש לקבל את אישור בעל הנכס (מראש). 

9. אם בעתיד לצורך עבודות פיתוח של העירייה יהיה צורך בהעתקת המתקן ו/או תשתיות למקום אחר, יעשה זאת המבקש על חשבונו בלבד. 

10. במידה ותבוצע עבודת חפירה ללא קבלת היתר חפירה בתוקף או שלא בהתאם לתנאים המצויינים בהיתר שהתקבל ו/או בניגוד להוראות הדין, מבצע העבודה ו/או בעל ההיתר יהיה אחראי לכל נזק אשר ייגרם ויהיה אחראי לפצות את העירייה במלוא הנזק בנוסף לעצירה מיידית של המשך העבודה.

פיקוח

1. במועד שנקבע, יודיע הקבלן המבצע על תחילת העבודות 

2.איש צוות מחלקת ההנדסה יהיה נוכח בשטח ויוודא שאין בעיה או פגיעה בתשתיות 

3. בסיום העבודה יוודא כי המבצע החזיר את מצב הקרקע לקדמותה.

 

מסמכים הנדרשים לקבלת היתר חפירה ואו ביצוע עבודות בשטחים ציבוריים:

בקשה לקבלת היתר תכלול:

  • פירוט של העבודות המתוכננות על ידי מזמין העבודה 
  • מפה מצבית של המקום כולל תשתיות וסימון תוואי השטח המיועד לחפירה ואו המקום המיועד להתקנת מתקנים שונים (לפי צורך ועניין)
  • הגשת כל האישורים הרלוונטים של גורמי החוץ (כגון: ח. חשמל, בזק, כבלים וכו...)
  • הגשת אישורים של אנשים המקצוע השונים מטעם העירייה (לפי הצורך): מח מים, חשמל וכו 
  • כל מסמך חיוני אחר שיידרש לצורך הוצאת הייתר

 

תנאים מיוחדים 

1. יש לצרך לפניה את פרטי הקבלן המבצע ופרטי החברה בהתאם לדוגמה המצ"ב 

2. יש לצרך לבקשה מכתב התחייבות של החברה בהתאם לטופס המצ"ב 

3. לצורך הנפקת ההיתר יש להפקיד לקופת העירייה ערבות בנקאית בהתאם לנוסח המצ"ב

 

 

 

 

 

 

לכבוד, עיריית נשר מחלקת הנדסה

במידה ויינתן לי היתר לביצוע העבודה כמבוקש ידוע לי כי:

1. אהיה חייב להודיע מראש 72 שעות לפחות על מועד ביצוע העבודה כפי שמפורט בהיתר
2.עלולות להיות סטיות בסימון תשתיות המים והביוב ע"י עיריית נשר, על גבי התשריט שהגשתי, ככל שסומנו, ולפיכך אני מתחייב בזאת כי אבדוק בשטח את המיקום המדוייק ואת העומק של תשתיות המים והביוב באמצעות פתיחת שוחות המים ו/או הביוב וגישוש. במידה ויידרש עפ"י חתך מצורף. על הקבלן להזמין את נציג העירייה לכל חפירת גישוש מתוכננת.
3.עליי לשאת בכל ההוצאות הכרוכות במתן השגחה מטעם עיריית נשר (באם נדרש פיקוח)
4.אני אחראי לכל נזק שייגרם כתוצאה מן העבודות (לרבות בין היתר, נזק לתשתיות המים והביוב) והיריני מתחייב לפצות את עיריית נשר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מהעבודה המבוקשת ו/או בקשר אליה.
5באם ייגרם נזק לתשתיות המים ו/או הביוב בשל העבודות שאבצע תהיה רשאית עיריית נשר להקפיא ו/או לבטל את אישור החפירה, עד לתיקון הנזק והשבת המצב לקדמותו, על חשבוני, לשביעות רצונה ובהתאם להוראותיה של עיריית נשר. זאת בנוסף לכל סעד או זכות הנתונים לעיריית נשר.
6.ההיתר המבוקש מתייחס לתשתית עיריית נשר בלבד וכי אם קיים חשש לפגיעה בתשתיות של חברות כגון (חשמל, חברות הטלוויזיה, או מפעילי סלולאר או חברות אחרות) עלי יהיה להסדיר את העניין מול הגורם הרלוונטי לאזור בו בוצעה העבודה.
7.אישור העירייה מתייחס לשטח הציבורי בלבד ומסתמך על התוכניות שהוגשו על ידי.
8.ככל שלצורך ביצוע העבודה יש להיכנס לשטחים פרטיים, באחריותי לקבל את אישור בעל הנכס.
9.אין עיריית נשר אחראית על שום מתקן שהוקם בשטח פרטי

 

 

 

 

 

קובץ נוסח הערבות הבנקאית להורדה

 

Browser not supported